Monique Boogerd

Monique Boogerd

Ik ondersteun bedrijven die zich inzetten voor goede arbeidsomstandheden, goed verzuimbeleid en goed werkgedrag. Mijn focus ligt op het gebied van ergonomie, werkgedrag en fysieke gesteldheid. Mijn kernwoorden zijn praktisch, professioneel en creatief.

donderdag, 20 mei 2021 08:44

Bouw terugkeer naar kantoor op

Veel werknemers werken nu al langer dan 1 jaar thuis. Deze mensen hebben extra aandacht nodig om een goede 'terugkeer' zo goed mogelijk te laten verlopen.

dinsdag, 27 oktober 2020 07:41

Hygiënisch werken op kantoor na corona

coronavirus 2019 ncov en virus achtergrond met ziektecellen en rode bloedcellen covid 19 corona virusuitbraak en pandemisch medisch gezondheidsrisico 2Een groot hygiëne en gezondheidsbedrijf heeft onderzocht hoe het kantoorpersoneel denkt om te gaan met hygiëne als iedereen weer op kantoor kan komen.

67% van de kantoormedewerkers wil meer op hygiëne blijven letten dan voorheen. Ruim driekwart verwacht dat de werkgever voor extra schoonmaakrondes zorgt om die hygiëne te waarborgen.

Ook verwacht men dat er in het sociale leven meer goede hygiëne zal worden gewaarborgd. Meer dan de helft van het kantoorpersoneel zal terughoudend blijven met het geven van een hand of drie zoenen, ook wanneer de RIVM-maatregelen versoepeld worden.

De drie populairste begroetingsalternatieven zijn:

 • zwaaien/ hand opsteken (35%)
 • knikken (24%)
 • yoga/namsté groet (14%)

Nu we weer meer naar het werk kunnen gaan en de meeste regels zijn vervallen ten aanzien van corona beleid, zijn onze begroetingen volgens de volkskrant ook veranderd. Dit is de top 7 van de meest polpulaire begroetingen op dit moment:

 1. de zwaai
 2. de footshake
 3. de buiging
 4. het knikje met het hoofd
 5. wenkbrauwen optrekken

 

Langdurig zitten is nu een van de nieuwe opkomende risico's van deze tijd. Vorige keer kwam de focus vooral op pschosociale belasting als groot gezondheidsrisico in de Survey van ESENER naar voren, nu ligt de focus vooral op fysiek belastend werk, waaronder langdurig zittend werken. Er is al veel gepubliceerd over de risico's die lang zitten met zich meebrengen. Zo verrassend zou de uitslag niet moeten zijn. Toch is het verrassend dat het nu zo'n groot risico vormt en officieel erkend wordt door de meeste bedrijven van de verschillende landen.

Vanaf 2004 worden nieuwe en opkomende gezondheidsrisico's in bedrijven onderzocht in 33 landen. Er zijn 45.000 bedrijven betrokken in het onderzoek van de laatste Survey van ESENER (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks). In 2019 is de derde Survey opgestart. heirin hebben ze de vragenlijst landurig zitten achter je bureau opgenomen in het onderzoek. De sectoren waar dit risico met name speelt zijn:

 • De financiële sector
 • De sector informatie en communicatie
 • openbaar bestuur

esener eerste overzicht nav onderzoek 2019 gezondheidsrisicosDit zijn de grootste gezondheidsrisico's gerapporteerd:

 1. Repeterende bewegingen van de armen en de handen
 2. Omgaan met moeilijke klanten, patienten en leerlingen
 3. Langdurig zitten
 4. Tillen en verplaatsen van zware lasten en zware mensen
 5. Risico op ongevallen met machines of handgereedschappen
 6. Tijdsdruk
 7. Chemische of biologische agentia (Met het begrip ‘biologische agentia’ worden kleine levende organismen bedoeld die een infectie, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken. Het zijn voor het blote oog onzichtbare micro-organismen die zich onder bepaalde omstandigheden heel snel kunnen vermeerderen en zijn van een plantaardige of dierlijke herkomst.)
 8. Hitte, koude of tocht
 9. Verhoogd risico op struikelen, uitglijden en vallen
 10. Lawaai
 11. Lange en onregelmatige werktijden
 12. Inefficiënte communicatie of samenwerking binnen de organisatie

Daarnaast heeft ESENER geanalyseerd wat de 5 voornaamste redenen zijn om HSE te managen:

De 5 voornaamste redenen om HSE te managen

De vijf hoofdredenen om HSE te managen is nagenoeg gelijk gebleven voor bedrijven vergeleken met 2014:

 1. Het voldoen aan de verplichtingen
 2. Voldoen aan de verwachtingen van de werknemers of van hun vertegenwoordigers
 3. Het vermijden van boetes of straffen opgelegd door de arbeidsinspectie
 4. Behouden van de reputatie van het bedrijf/ de organisatie
 5. Behouden of vergroten van de productiviteit

Dit is de voorlopige uitkomst uit de derde Servey van ESENER. Halverwege 2020 wordt het uitgebreide rapport gepresenteerd.

bron: https://osha.europa.eu/nl/facts-and-figures/esener

veiligheid& preventie | april | 2020 artikel langdurig zitten groot risico

dinsdag, 28 november 2017 10:23

Nieuw artikel thuiswerkplek inrichten

Steeds meer mensen werken niet meer puur op kantoor. Thuis werken wordt steeds populairder. maar ook wordt er meer op andere plaatsen gewerkt. De arbowet heeft zich hierop aangepast. Werk je meer dan twee uur achtereen op een andere werkplek dan moet deze werkplek voldoende zijn ingericht om klachten te voorkomen. Arbeidveiligheidsnet.nl heeft mij gevraagd hierover een artikel te schrijven. Dit artikel is 21 november op hun site gepubliceerd. Nieuwsgierig, kijk dan op https://www.arbeidsveiligheid.net/thuis werken

donderdag, 13 november 2014 08:18

Welk risico wordt er gemist in de RI&E

De prikkelende vraag: "Welke risico's worden niet in de RI&E niet opgenomen?" werd gesteld door arbeidsveiligheid.net. Ja, dat is een hele interessante vraag. Het zette mij uiteraard als arboconsultant en specialist fysieke belasting direct aan het denken. Het moet iets tijdelijks zijn. Iets wat niet dagelijks voorkomt. Weet u het al? Op welke momenten letten we niet direct op de veiligheid?.

Kleine tip: ook die momenten zijn al aardig wat bekende rampen. Ontstaan....

De voormalige arbeidsinspectie gaat vanaf 1 augustus weer bij veel industrie langs voor hun inspectierondes. Dit maal zijn ze vooral gericht op onveilige werkplekken, machine veiligheid en gevaarlijke stoffen. Vergeet niet dat bij de focus van onveilige werkplekken ook ergonomische aspecten en fysieke belasting bekeken kan worden.

Hieronder het officele persbericht.

Inspecties betonindustrie en hout-, timmer- en meubelindustrie

De Inspectie SZW gaat met ingang van 1 augustus bedrijven in de betonindustrie en in de hout-, timmer- en meubelindustrie inspecteren op arbeidsveiligheid. Bij de betonindustrie wordt met name gekeken naar onveilige machines, onveilige werkplekken en de blootstelling aan kwartsstof en dieselmotoremissie. Bij de hout-, timmer- en meubelindustrie wordt met name gekeken naar de blootstelling aan houtstof en het werken met gevaarlijke machines.

Bij de inspecties in de betonindustrie wordt vooral gelet op de aanwezigheid van afschermingen van bewegende delen van machines en het goed functioneren van beveiligingen op machines. Verder wordt er gekeken naar gevaarlijke situaties bij het werken op hoogte - zoals op tasvelden en bordessen - en naar struikelgevaar. Bij kwartsstof wordt vooral gelet op de aanwezigheid van een blootstellingbeoordeling voor kwartsstof en de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling op adequate wijze te beheersen.

Bij de hout-, timmer- en meubelindustrie wordt gekeken naar gevaarlijke machines en gevaarlijke werkplekken en de blootstelling aan houtstof en houtstofontploffingsgevaar (ATEX). Momenteel zijn er goede oplossingen voor deze arborisico's beschikbaar. Brancheorganisaties en vakbonden hebben veel inspanningen gepleegd om bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De Inspectie SZW gaat er dan ook vanuit dat de bedrijven dit nu op orde hebben.

Constateert de inspecteur gebreken, dan wordt een boete opgelegd. Gaat het om herhaalde gebreken dan kan het bedrijf op basis van de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving’ een hogere sanctie krijgen. Kijk voor alle boetes en sancties opwww.zelfinspectie.nl/boetesensancties/.

Alles op orde?

Op http://arbo-op-orde.zelfinspectie.nl kunnen bedrijven zelf nagaan of zij alle zaken op het gebied van arbozorg op orde hebben. Ook de brancheorganisaties bieden hiervoor informatie (zie de website van brancheorganisaties voor tips.) Op de virtuele werkvloer (http://zelfinspectie.nl/houttimmerenmeubelsector) voor machineveiligheid in de hout-, timmer- en meubelsector kunnen bedrijven per machine zien wat de meest voorkomende veilige en onveilige situaties zijn.

 

Bron: Inspectie SZW

Geregeld wordt ik gevraagd om een objectief oordeel te geven over de zwaarte van het werk. Dit zijn altijd uitdagende opdrachten. Heel vaak zit hier onderliggend een conflict in verborgen. Mijn insteek is een objectief oordeel te geven over de zwaarte van het werk met een toegevoegde waarde erbij. Adviezen waarbij beide partijen mee verder kunnen komen en gericht raken op de mogelijkheden.

Zo werd ik laatst ingeschakeld door een bedrijfsarts met dezelfde vraag. De betrokkene had dan wel dezelfde functie behouden echter was naar een andere locatie verplaatst. De werkzaamheden werken op de nieuwe locatie als te zwaar ervaren, zeker zwaarder dan op de vorige. Zijn fysieke klachten en verzuim zou door het werkaanbod zijn gekomen.

De werkzaamheden heb ik op beide locaties nauwkeurig onderzocht. Het bleek dat de werkzaamheden op fysieke belasting gebied niet noemenswaardig verschillenden van elkaar. In ieder geval niet aannemelijk dat de klachten van de nieuwe locatie zou komen. Wat tijdens het onderzoek wel naar voren kwam, was het gebruik van een hulpmiddel. De betrokkene was al bekend met fysieke klachten en gebruikte daarom het hulpmiddel. De andere medewerkers gebruiken het hulpmiddel niet. Dit hulpmiddel hielp echter niet. Door het hulpmiddel werd een nog meer een belastende houding uitgelokt en 'verlichte' het werk niet.

Het bedrijf pakte dit direct op. Het juiste hulpmiddel werd aangeschaft en direct door betrokkene en de andere medewerkers dankbaar in gebruik genomen. Het bedrijf was erg dankbaar voor deze toegevoegde waarde. De bedrijfsarts werd bevestigd door zijn vermoeden dat de werkzaamheden even zwaar waren en zag dat het oude hulpmiddel zeker negatieve invloed op de fysieke gesteldheid van de betrokkene kon hebben.

Dat vind ik het mooi van uitvoeren van verdiepend onderzoek naar fysieke belasting. De emotionele (het welles-nietes gevoel) lading van het probleem kan worden weggehaald, waarbij alle partijen weer objectief kunnen kijken naar de mogelijkheden.

zaterdag, 05 oktober 2013 10:48

Het nut van testen deel 2

Hier het tweede deel over kritisch kijken wat testen uithaalt voor de training over spierkracht, evenwicht en balans en de verhouding van spiersterkte van de borst en de rug.

http://www.ultraplatform.nl/vraagbaak/training/525-het-nut-van-testen-deel-2.html

Een rommelig en onopgeruimd bureau staat dan wel niet zo netjes, het maakt werknemers wel productiever en creatiever. Dit beweren Amerikaanse wetenschappers in het wetenschappelijk tijdschrift Psychological Science.

Wat willen we van onze medewerkers. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Want wat heeft de medewerker dan nodig om aan die volwachtingen te kunnen voldoen. Zo blijkt uit het onderzoek dat de creativiteit niet gestimuleerd wordt door een opgeruimd bureau maar juist met een rommelig bureau. 

Meer plichtsbesef en betere eetgewoontes bij opgeruimd bureau
‘Het bedenken van creatieve ideeën gaat beter aan een rommelig bureau’, concluderen onderzoeker Kathleen Vohs en haar collega’s van de Universiteit van Minnesota. ‘Als mensen hun creativiteit de vrije loop laten in een rommelige werkruimte, komen ze tot meer bruikbare ideeën dan wanneer ze aan een opgeruimd bureau werken. Hier staat tegenover dat een geordende werkplek leidt tot betere eetgewoontes, meer plichtsbesef en gulheid, schrijven de onderzoekers.

Reep chocola of appel?
Bij het onderzoek lieten de wetenschappers twee groepen proefpersonen vragenlijsten invullen op een schone werkplek en aan een rommelig bureau. Na afloop kregen alle deelnemers de mogelijkheid om geld te doneren aan een goed doel en mochten ze een appel of een reep chocola kiezen van een bord met snacks.

Mensen die een vragenlijst hadden ingevuld achter een schoon bureau bleken eerder geneigd om geld te doneren dan proefpersonen die op een rommelige werkplek hadden gezeten. Ook kozen proefpersonen uit een opgeruimde omgeving vaker voor een gezond tussendoortje.

Oplossingenexperiment; de pingpongbal
Bij een vervolgexperiment testten de wetenschappers of een rommelige werkomgeving ook invloed had op de creativiteit. De proefpersonen kregen nu de opdracht om zo veel mogelijk manieren te bedenken waarop een pingpongbal kan worden gebruikt. Hun ingevingen werden daarna door een onpartijdige groep mensen beoordeeld. De ideeën van de proefpersonen die aan een rommelig bureau hadden gewerkt, werden kwalitatief beter bevonden dan de ideeën die waren bedacht in een opgeruimde omgeving.

Conventioneler gedrag bij geordende werkplek
Volgens de wetenschappers kan een werkplek dan ook van grote invloed zijn op het gedrag van werknemers. ‘Een rommelige omgeving kan leiden tot iets waar veel bedrijven en industrieën naar op zoek zijn: creativiteit’, aldus hoofdonderzoeker Kathleen Vohs op nieuwssite ScienceDaily. ‘Ongeordende werkplekken lijken mensen te inspireren om zich los te maken van tradities, en dat levert vaak nieuwe inzichten op. Geordende omgevingen moedigen daarentegen conventionaliteit aan, mensen spelen in zo’n omgeving eerder op safe.’

Ook Nederlands onderzoek
Ook Nederlands onderzoek wijst uit dat je efficiënter werkt aan een rommelig bureau. Rommel zorgt er namelijk voor dat je beter nadenkt, waardoor je productiever te werkt gaat. Veel bazen houden vast aan het idee dat een georganiseerd bureau gelijk staat aan een georganiseerde geest.

Volgens de onderzoekers Jia Liu en Debra Trampa van de Universiteit Groningen en Dirk Smeesters van de Erasmus Universiteit kun je je veel beter op je taken focussen als er veel visuele en mentale rommel om je heen te vinden is. Door de chaos probeer je een snelle en creatieve oplossing te vinden voor een ‘probleem’, waardoor de resultaten uiteindelijk vooruit gaan.

Gestructureerde rommel
De publicatie ‘A perfect mess’ van de Amerikaanse auteurs Eric Abrahamson en David H. Freedman belicht de verborgen voordelen van wanorde en rommel. Zei stellen: ‘Chaos betekent niet noodzakelijk het ontbreken van orde. Een rommelig bureau houdt rekening met prioriteiten.’

‘Over het algemeen ligt op een rommelig bureau het belangrijkste en dringendste werk vooraan of bovenop de hoop, terwijl de minder belangrijke zaken naar de onderkant of achterzijde verdwijnen. In de verschillende stapeltjes op een rommelig bureau zit vaak een verrassend gesofisticeerd dynamisch archiefsysteem verscholen dat vaak veel efficiënter en toegankelijker is dan een archiefkast.’

Albert Einstein
Nobelprijswinnaar Albert Einstein stelde zichzelf ooit de vraag : ‘Als een rommelig bureau staat voor een rommelige geest, waar staat een leeg bureau dan voor?’ Wie het weet, mag het zeggen.

Bronnen

* Kathleen D. Vohs, Joseph P. Redden & Ryan Rahinel (2013).Physical order produces healthy choices, generosity, and conventionality, whereas disorder produces creativity. Psychological Science.

* Eric Abrahamson & David H. Freedman. A perfect mess : the hidden benefits of disorder : how crammed closets, cluttered offices, and on-the-fly planning make the world a better place.

* ergonoom.nl

maandag, 09 september 2013 14:52

Het nut van testen (deel 1).

Testen is een veelbesproken onderwerp in de arbowereld en gezondheidswereld. Iedereen komt wel eens in aanraking met het testen van de gezondheid. Vraagt u zich af wat het nut nu is? Dan is hier een mooi artikel van Laurens Groenendijk over de fso fitness sportonderzoek geschreven op maandag 2 september 2013

http://www.ultraplatform.nl/vraagbaak/training/522-het-nut-van-testen-deel-1.html