overheid

overheid (5)

De meerdere klachten en meldingen van fysieke klachten hebben tot een inspectie van de SZW geleid.  Helaas heeft het bedrijf niet direct op de klachten van de medewerkers gereageerd. Nu zal het bedrijf binnen 3 maanden de werkomstandigheden op orde moeten krijgen. Met ergonomische tips kan er al beter met hitte gewerkt worden. Check op 31-07 deze blog voor de tips.

Officiële persbericht: 

Arbeidsinspectie geeft Pegatron in Breda drie maanden voor verbeteren werkomstandigheden

DEN HAAG - iPhone-reparatiebedrijf Pegatron in Breda krijgt van de Arbeidsinspectie drie maanden de tijd om de werkomstandigheden voor het personeel te verbeteren. Twee weken geleden hield de inspectie een controle bij het bedrijf, na klachten van medewerkers en vakbond FNV Bondgenoten.

Door de hitte in de bedrijfshal zouden er minstens acht mensen zijn flauwgevallen. Het bedrijf moest van de Arbeidsinspectie direct zorgen voor meer koeling, extra water voor de medewerkers en langere pauzes. 

Overtredingen
Volgens de inspectie zijn er diverse overtredingen geconstateerd. De temperatuur was te hoog, er was te weinig frisse lucht, een te hoge luchtvochtigheid en de werkplekken voldeden niet aan de wettelijke eisen. Uiterlijk half oktober moet Pegatron dit allemaal hebben opgelost. Er is geen boete uitgedeeld.

Bij Pegatron worden iPhones uit Europa, Azië en het Midden-Oosten gerepareerd. Het bedrijf opende in april een vestiging in Breda en biedt volgens de bond werk aan zo'n 500 mensen. Veel van hen zijn uitzendkrachten.

Bron: omroep Brabant

De voormalige arbeidsinspectie gaat vanaf 1 augustus weer bij veel industrie langs voor hun inspectierondes. Dit maal zijn ze vooral gericht op onveilige werkplekken, machine veiligheid en gevaarlijke stoffen. Vergeet niet dat bij de focus van onveilige werkplekken ook ergonomische aspecten en fysieke belasting bekeken kan worden.

Hieronder het officele persbericht.

Inspecties betonindustrie en hout-, timmer- en meubelindustrie

De Inspectie SZW gaat met ingang van 1 augustus bedrijven in de betonindustrie en in de hout-, timmer- en meubelindustrie inspecteren op arbeidsveiligheid. Bij de betonindustrie wordt met name gekeken naar onveilige machines, onveilige werkplekken en de blootstelling aan kwartsstof en dieselmotoremissie. Bij de hout-, timmer- en meubelindustrie wordt met name gekeken naar de blootstelling aan houtstof en het werken met gevaarlijke machines.

Bij de inspecties in de betonindustrie wordt vooral gelet op de aanwezigheid van afschermingen van bewegende delen van machines en het goed functioneren van beveiligingen op machines. Verder wordt er gekeken naar gevaarlijke situaties bij het werken op hoogte - zoals op tasvelden en bordessen - en naar struikelgevaar. Bij kwartsstof wordt vooral gelet op de aanwezigheid van een blootstellingbeoordeling voor kwartsstof en de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling op adequate wijze te beheersen.

Bij de hout-, timmer- en meubelindustrie wordt gekeken naar gevaarlijke machines en gevaarlijke werkplekken en de blootstelling aan houtstof en houtstofontploffingsgevaar (ATEX). Momenteel zijn er goede oplossingen voor deze arborisico's beschikbaar. Brancheorganisaties en vakbonden hebben veel inspanningen gepleegd om bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De Inspectie SZW gaat er dan ook vanuit dat de bedrijven dit nu op orde hebben.

Constateert de inspecteur gebreken, dan wordt een boete opgelegd. Gaat het om herhaalde gebreken dan kan het bedrijf op basis van de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving’ een hogere sanctie krijgen. Kijk voor alle boetes en sancties opwww.zelfinspectie.nl/boetesensancties/.

Alles op orde?

Op http://arbo-op-orde.zelfinspectie.nl kunnen bedrijven zelf nagaan of zij alle zaken op het gebied van arbozorg op orde hebben. Ook de brancheorganisaties bieden hiervoor informatie (zie de website van brancheorganisaties voor tips.) Op de virtuele werkvloer (http://zelfinspectie.nl/houttimmerenmeubelsector) voor machineveiligheid in de hout-, timmer- en meubelsector kunnen bedrijven per machine zien wat de meest voorkomende veilige en onveilige situaties zijn.

 

Bron: Inspectie SZW

UWV maakt een grote sprong vooruit als het gaat om het stimuleren van veilig en gezond werken. Door het goede voorbeeld te geven en de werkgever en de werknemer de ruimte te laten nemen om onder onwerkbare weersomstandigheden niet meer te kiezen voor doorwerken.
 
Bij extreme weersomstandigheden hebben uw werknemers mogelijk recht op WW wegens onwerkbaar weer. Er moet dan wel een direct verband zijn tussen het werk in uw bedrijf en die extreme weersomstandigheden.

Kunnen uw werknemers niet aan het werk buiten door vorst, hoogwater of sneeuw? En staat in uw cao dat u de werktijd van uw werknemers mag verkorten? Dan kunt u voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen wegens onwerkbaar weer. Bekijk eerst uw cao, want het kan zijn dat u volgens uw cao eerst zelf het loon van uw werknemers moet doorbetalen over een bepaalde (wacht)periode.

Aanvragen ww bij onwerkbaar weer op uwv.nl

U kunt alleen WW wegens onwerkbaar weer aanvragen voor werknemers die direct door het onwerkbare weer getroffen worden. Lees meer over de voorwaarden op de overzichtspagina WW bij onwerkbaar weer.

WW aanvragen voor de uitzendbranche en de bouwsector

Op uwv.nl vindt u ook informatie over aanvragen van WW wegens onwerkbaar weer door werkgevers in de uitzendbranche en voor werkgevers in de bouwsector. Voor werkgevers in de bouwsector gelden de voorwaarden van de regeling vorst-WW.

Bron UWV

Uit het rapport blijkt dat de Inspectie SZW heeft vorig jaar zeventien importeurs gedwongen de handel in onveilige hefbruggen te staken. Het gaat om apparatuur die garagebedrijven gebruiken om auto’s omhoog te brengen, zodat ze van onderaf reparaties kunnen uitvoeren. Momenteel controleert de Inspectie of de plannen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Dit staat in het rapport ‘Toezicht op veilige arbeidsmiddelen’ van de Inspectie. Behalve hefbruggen doet de Inspectie hierin ook verslag van controles op gevaarlijke bowlingbanen, stalschermen en doekenreinigers.

Een deel van de importeurs bracht hefbruggen in de handel waar auto’s vanaf konden rollen. Een beveiliging daartegen ontbrak. Werknemers in garages lopen hierdoor risico’s. Ook liepen ze kans op beknelling van hun voeten als de brug tot zijn laagste stand daalt.

De Inspectie was in totaal bij 31 importeurs langsgegaan. In Nederland zijn zo’n 60.000 hefbruggen in gebruik.

Bowlingbanen 
De Inspectie controleerde vorig jaar ook de veiligheid van werknemers bij ruim tachtig bowlingbanen.  Bij 80 procent van die banen bleken de installaties voor het oppakken van de kegels onveilig. Werknemers liepen risico’s op beknelling en verplettering.

Behalve het oppakken van kegels zorgt de apparatuur op bowlingbanen ook voor het automatisch terugsturen van de ballen. Kort geleden raakte een werknemer zwaar gewond na beknelling in zo’n machine. Onder druk van de Inspectie hebben de bezochte bowlingbanen plannen gemaakt om de risico’s voor hun werknemers weg te nemen.

De Inspectie controleert momenteel bij 70 banen of die plannen zijn uitgevoerd. Ook gaat ze langs bij bowlingbanen die vorig jaar niet gecontroleerd zijn. De inspecties gaan door tot na de zomer.

Stalschermen 
Stalschermen zijn rolgordijnen aan de buitenkant van een stal zonder muren. De Inspectie heeft fabrikanten van stalschermen gecontroleerd na  twee dodelijke ongevallen in korte tijd. Twee kinderen zijn bij die ongevallen gestikt; ze waren bekneld geraakt in de schermen, die zich automatisch oprollen.  Bij een derde ongeval brak een kind beide polsen.

De Inspectie controleerde bij zeventien fabrikanten en importeurs. Zestien van hen leverden onveilige stalgordijnen. Zij kregen van de Inspectie het bevel te stoppen met leveren en onveilige schermen aan te passen die al bij boeren in gebruik waren. Op dit moment controleert de Inspectie bij importeurs en fabrikanten of de stalschermen inmiddels veilig zijn.

Doekenreinigers 
Drie ernstige ongevallen zijn vorig jaar gebeurd met doekenreinigers. Deze machines maken doeken schoon die in tuinbouwkassen op de grond plantenresten hebben opgevangen.  De Inspectie bekeek alle dertien machines die in gebruik waren. Twaalf daarvan heeft ze uit bedrijf genomen.

Markttoezicht 
Het markttoezicht van de Inspectie gebeurt meteen aan de bron: bij fabrikanten en importeurs die apparatuur in de handel brengen. Zij moeten zorgen dat afnemers gebruik kunnen maken van veilige machines. Wel moeten bedrijven die de apparatuur kopen volgens de Inspectie alert zijn: zit er een sticker met CE-markering op als teken dat de fabrikant heeft voldaan aan zijn verplichtingen? Ook moet er een verklaring van de fabrikant bij zitten dat de machine veilig is. Verder is een Nederlandse gebruiksaanwijzing verplicht.

bron: arboportaal.nl

 

Het kabinet benadrukt zelf verantwoordelijkheid in de op Prinsjesdag bekendgemaakte plannen voor 2014. De sociale partners zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van onderlinge afspraken over veilige en gezonde werkomstandigheden.  

De belangrijke items zijn het komende jaar:

1. Bestrijden van schijnconstructies

Schijnconstructies zorgen in toenemende mate voor oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, verdringing van werknemers, onderbetaling en uitbuiting en is daarom ongewenst. In het sociaal akkoord zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld om dit intensiever aan te pakken met een actieplan.

2. Aanpak psychosociale arbeidsbelasting

Eind 2013 is een plan van aanpak psychosociale arbeidsbelasting klaar. Dit plan was al aangekondigd in de reactie op het SER-advies Stelsel voor gezond en veilig werken dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Doelstelling is het bewustmaken van de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en het stimuleren van werkgevers en werknemers tot het nemen van maatregelen. In 2014 starten de activiteiten van het plan van aanpak psychosociale arbeidsbelasting. Voor dit onderwerp is in 2014 een bedrag van 0,3 miljoen euro beschikbaar.

3. Toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg

In 2014 brengt de SER advies uit over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg in reactie op de adviesaanvraag van juli 2013. Het achterliggend doel van de adviesaanvraag is om een aantal eerder geconstateerde knelpunten in de bedrijfsgezondheidszorg zoveel mogelijk weg te nemen. Het gaat hier om de onafhankelijkheid en toegankelijkheid van de bedrijfsarts en de samenwerking met de reguliere zorg (zoals huisartsen) en het gebrek aan kennis over de factor arbeid in de reguliere zorg. Naar aanleiding van het advies volgt in 2014 een kabinetsreactie.

4. Zelfregulering

Er is twee miljoen euro beschikbaar voor het actieplan Gezond Bedrijf. Doel hiervan is het bevorderen van de gezondheid van werknemers, zodat ze vitaal en productief kunnen blijven tot hun pensioen. Het actieplan richt zich op het ondersteunen van vooral mkb-bedrijven, met het accent op het beperken van psychische en fysieke (over)belasting, het bevorderen van zelfredzaamheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl.
Voor het programma Arbo2020/Zelfregulering heeft het kabinet 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Het gaat om het (financieel) ondersteunen van branches en groepen bedrijven bij het ontwikkelen en/of implementeren van (duurzame) instrumenten van zelfregulering op het terrein van gezond en veilig werken. Het kabinet wil dat partijen meer dan nu zelf het initiatief nemen om veilig en gezond werken te verhogen.
In 2014 ligt de focus op het identificeren van goede praktijken en het verbreden hiervan naar andere branches en bedrijven en het uitvoeren van proefprojecten, die zijn gericht op de ontwikkeling en implementatie van kansrijke nieuwe instrumenten van zelfregulering.

5. Voorlichting

In het kader van onderzoek en voorlichting gaat circa 3,5 miljoen euro subsidie naar het RIVM en is 0,75 miljoen euro beschikbaar voor de jaarlijkse bijdrage aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Een bedrag van 0,7 miljoen euro is bestemd voor het Arboportaal.

6. Cijfers en handhaving

Het percentage arbeidsongevallen onder werknemers dat verzuim tot gevolg heeft is met 0,2 gedaald van 3,2 procent in 2010 tot 3,0 in 2012. Ten opzichte van 2011 doet zich een lichte stijging voor. Het percentage ziekteverzuim is licht gedaald van 4,2 in 2011 naar 4,0 in 2012. Het aantal ongevallen met gevaarlijke stoffen schommelt de laatste jaren tussen de 1 en 3.
Het toezicht van de Inspectie SZW op gezond en veilig werken is risicogericht. Er wordt vooral geinspecteerd in branches en bedrijven waar de arbeidsuitval hoger en naleving van wet- en regelgeving slechter is.
De Inspectie SZW pakt in het domein arbeidsmarkt illegale arbeid, onderbetaling, pseudo-zzp’ers en misbruik van de notificatieregeling aan om zo verdringing op de arbeidsmarkt en oneerlijke concurrentie te bestrijden. Insteek is het verbeteren van de naleving in bedrijfstakken waar werkgevers de Wav, de WML en de Waadi meer dan gemiddeld overtreden. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen bedrijfstakgerichte aandachtsgebieden, interventieteams en overstijgende thema’s.
Voor het bestrijden van schijnconstructies is in 2014 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar. Dat betekent concreet dat er in 2014 vijftien extra inspecteurs worden ingezet. Verder werkt de Inspectie aan verbetering van de handhaving door middel van informatie-uitwisseling en samenwerking.
Daartentegen neemt het geraamde aantal inspecties en onderzoeken op het gebied van arbeidsomstandigheden de komende tijd verder af: van 18.218 in 2013 tot 17.500 in 2014. Dat geldt ook voor het geraamde aantal inspecties en onderzoeken binnen bedrijven die vallen onder het besluit risico’s en zware ongevallen: 448 in 2013 respectievelijk 445 in 2014.

bron: pw gids