maandag, 30 september 2013 12:58

Ook langdurig hoog ziekteverzuim voor rekening en risico werkgever

Written by

Casus langdurig verzuim, uitspraak rechter langdurig verzuim voor kosten en risico werkgever

Het verzuimpercentage van een logistiek medewerker lag reeds tien jaar ruim boven het gemiddelde bij werkgever. De recente ziektepercentages betroffen maar liefst 36% (2011, 40% (2012) en 26% (2013). De oorzaak van de uitval was steeds verschillend. Voor de werkgever was de maat vol en zij verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Er waren in de loop van de jaren verschillende oorzaken aangegeven voor verzuim. Zo was er onder meer sprake van rugklachten, was de logistiek medewerker meermaals behandeld aan wondroos, had hij een maagverkleining en gastric bypass ondergaan vanwege zijn extreme overgewicht, was zijn blindedarm verwijderd, had hij oogproblemen, heupklachten en hielspoor.

Geen kleine en kwetsbare onderneming

De kantonrechter stelde allereerst vast dat er inderdaad sprake was van frequent ziekteverzuim. Partijen hadden er alles aan hadden gedaan om het ziekteverzuim terug te dringen tot een normaal niveau, maar dit had niet tot het gewenste resultaat geleid.

De kantonrechter stelde voorop dat als uitgangspunt heeft te gelden dat ziekteverzuim van een werknemer voor rekening en risico van de werkgever komt. Ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens frequent ziekteverzuim is enkel mogelijk indien het ziekteverzuim zodanig ingrijpende gevolgen heeft voor het productie- en bedrijfsproces dat de instandhouding van de arbeidsovereenkomst niet meer van de werkgever gevergd zou kunnen worden.

In het onderhavige geval stelde de kantonrechter vast dat de werkgever beschikte over een groot aantal uitzend- en oproepkrachten, die de werkzaamheden van de logistiek medewerker bij verzuim konden overnemen. Bovendien gold dat ook de vaste distributiemedewerkers met enige regelmaat op andere afdelingen werden ingezet. Hoewel de kantonrechter inzag dat het ziekteverzuim van de logistiek medewerker financieel en organisatorisch gezien nadelige gevolgen had voor de werkgever, waren deze niet van zodanige aard dat zij tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst konden leiden. Het verzoek van de werkgever werd dan ook afgewezen.

Tip

Onder uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk om tot de ontbinding van een arbeidsovereenkomst te komen, wegens frequent ziekteverzuim. Er dient dan te worden voldaan aan de navolgende voorwaarden:

  1. er moet sprake zijn van regelmatig ziekteverzuim;
  2. partijen moeten er redelijkerwijs alles aan hebben gedaan om dit ziekteverzuim terug te dringen;
  3. dit ziekteverzuim moet dusdanig verstorend werken op het arbeidsproces of onevenredig zwaar drukken op de andere werknemers dat het van de werkgever in redelijkheid niet verlangd kan worden de arbeidsrelatie voort te zetten;
  4. naar verwachting zal de werknemer niet binnen 26 weken hersteld zijn en
  5. het is redelijkerwijs niet mogelijk de werknemer te herplaatsen in een aangepaste of andere passende functie binnen de organisatie.

Aanpak

Het is belangrijk dat er van te voren duidelijke afspraken met elkaar worden gemaakt hoe om te gaan met het wel of niet kunnen werken. Heldere afspraken wie de medewerker zal bereiken bij het bespreken van de ontstane beperkingen om het werk deels, anders of zelfs niet te kunnen uitvoeren. Soms wordt verzuim ingezet terwijl dit mogelijk niet de beste oplossing is. Zo kan u als bedrijf een taxi regelen als het vervoer van en naar werk toe een probleem vormt. Dit is goedkoper dan de verzuimdag betalen. Wanneer het u als werkgever niet duidelijk is waarom iemand een belmmering ervaart om te komen werken, kunt u ook geen praktische oplossingen bieden. Dus maak bespreekbaar wat er aan de hand is en ga samen voor de meest optimale aanpak. 

 

Bron:alles over HR.nl

 

 
Read 15550 times
Arboogerd

Arboogerd gelooft dat mensen werken nodig heeft om te kunnen bijdragen aan de maatschappij en om eigen conditie te behouden. Wij denken dat mensen beter in hun vel zitten als ze blijven werken. Soms met een (tijdelijke) aanpassing aan werkplek, werkgedrag en functie.

www.arboogerd.nl
Login to post comments