Laatste human factors en ergonomie nieuws

Het inrichten en financieren van een thuiswerkplek kunnen een behoorlijke uitdaging zijn. Speciaal voor Arbeidsveiligheid van Kerckebosch heb ik een artikel geschreven en een tool gemaakt om op vlotte wijze tot een gedegen thuiswerkplek te komen. De tool: https://www.arbeidsveiligheid.net/tools/checklist-thuiswerken-zakelijk-financieel-goed-geregeld Het artikel : https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/zo-richt-je-thuis-de-werkplek   Read More
Steeds meer mensen werken niet meer puur op kantoor. Thuis werken wordt steeds populairder. maar ook wordt er meer op andere plaatsen gewerkt. De arbowet heeft zich hierop aangepast. Werk je meer dan twee uur achtereen op een andere werkplek dan moet deze werkplek voldoende zijn ingericht om klachten te Read More
Eindelijk is de verbeterde checklist voor beeldschermwerk er. TNO biedt de nieuwe checklist aan om zo meer aan te sluiten bij het huidige gebruik op kantoor. Naast het inventariseren van de stoel, het beeldscherm en andere werkplek items op kantoor wordt er dieper in gegaan op de nieuwe risico's op Read More
Nachtarbeid kan nu veiliger door het gebruik van lichtbehandeling. Werken in de nachtelijke uren kan veiliger als werknemers een specifieke behandeling met licht krijgen. De Amerikaanse lucht- en ruimtevaartorganisatie NASA had de primeur met deze behandeling. Inmiddels wordt deze ook toegepast in de offshore. Wie tijdens de nacht werkt, ondervindt Read More
Misschien is het een open deur maar design heeft wel degelijk invloed op het gedrag, waaronder veilig gedrag van de mens. Het inrichten van de omgeving beïnvloed voor een belangrijk deel ons handelen. Niet alleen veilig gedrag, maar design heeft ook invloed op onze welzijn, gezondheid en productie van uw Read More
  • Checklist Thuiswerken zakelijk & financieel goed geregeld
  • Nieuw artikel thuiswerkplek inrichten
  • Verbeterde checklist voor kantoorwerk
  • Nachtarbeid nu veiliger met de Night fit methode
  • Design en veilig gedrag
donderdag, 19 september 2013 14:03

Uitkomst Prinsjesdag 2013: 6 highlights gezond en veilig werken

Written by
Rate this item
(0 votes)
 

Het kabinet benadrukt zelf verantwoordelijkheid in de op Prinsjesdag bekendgemaakte plannen voor 2014. De sociale partners zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van onderlinge afspraken over veilige en gezonde werkomstandigheden.  

De belangrijke items zijn het komende jaar:

1. Bestrijden van schijnconstructies

Schijnconstructies zorgen in toenemende mate voor oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, verdringing van werknemers, onderbetaling en uitbuiting en is daarom ongewenst. In het sociaal akkoord zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld om dit intensiever aan te pakken met een actieplan.

2. Aanpak psychosociale arbeidsbelasting

Eind 2013 is een plan van aanpak psychosociale arbeidsbelasting klaar. Dit plan was al aangekondigd in de reactie op het SER-advies Stelsel voor gezond en veilig werken dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Doelstelling is het bewustmaken van de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en het stimuleren van werkgevers en werknemers tot het nemen van maatregelen. In 2014 starten de activiteiten van het plan van aanpak psychosociale arbeidsbelasting. Voor dit onderwerp is in 2014 een bedrag van 0,3 miljoen euro beschikbaar.

3. Toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg

In 2014 brengt de SER advies uit over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg in reactie op de adviesaanvraag van juli 2013. Het achterliggend doel van de adviesaanvraag is om een aantal eerder geconstateerde knelpunten in de bedrijfsgezondheidszorg zoveel mogelijk weg te nemen. Het gaat hier om de onafhankelijkheid en toegankelijkheid van de bedrijfsarts en de samenwerking met de reguliere zorg (zoals huisartsen) en het gebrek aan kennis over de factor arbeid in de reguliere zorg. Naar aanleiding van het advies volgt in 2014 een kabinetsreactie.

4. Zelfregulering

Er is twee miljoen euro beschikbaar voor het actieplan Gezond Bedrijf. Doel hiervan is het bevorderen van de gezondheid van werknemers, zodat ze vitaal en productief kunnen blijven tot hun pensioen. Het actieplan richt zich op het ondersteunen van vooral mkb-bedrijven, met het accent op het beperken van psychische en fysieke (over)belasting, het bevorderen van zelfredzaamheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl.
Voor het programma Arbo2020/Zelfregulering heeft het kabinet 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Het gaat om het (financieel) ondersteunen van branches en groepen bedrijven bij het ontwikkelen en/of implementeren van (duurzame) instrumenten van zelfregulering op het terrein van gezond en veilig werken. Het kabinet wil dat partijen meer dan nu zelf het initiatief nemen om veilig en gezond werken te verhogen.
In 2014 ligt de focus op het identificeren van goede praktijken en het verbreden hiervan naar andere branches en bedrijven en het uitvoeren van proefprojecten, die zijn gericht op de ontwikkeling en implementatie van kansrijke nieuwe instrumenten van zelfregulering.

5. Voorlichting

In het kader van onderzoek en voorlichting gaat circa 3,5 miljoen euro subsidie naar het RIVM en is 0,75 miljoen euro beschikbaar voor de jaarlijkse bijdrage aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Een bedrag van 0,7 miljoen euro is bestemd voor het Arboportaal.

6. Cijfers en handhaving

Het percentage arbeidsongevallen onder werknemers dat verzuim tot gevolg heeft is met 0,2 gedaald van 3,2 procent in 2010 tot 3,0 in 2012. Ten opzichte van 2011 doet zich een lichte stijging voor. Het percentage ziekteverzuim is licht gedaald van 4,2 in 2011 naar 4,0 in 2012. Het aantal ongevallen met gevaarlijke stoffen schommelt de laatste jaren tussen de 1 en 3.
Het toezicht van de Inspectie SZW op gezond en veilig werken is risicogericht. Er wordt vooral geinspecteerd in branches en bedrijven waar de arbeidsuitval hoger en naleving van wet- en regelgeving slechter is.
De Inspectie SZW pakt in het domein arbeidsmarkt illegale arbeid, onderbetaling, pseudo-zzp’ers en misbruik van de notificatieregeling aan om zo verdringing op de arbeidsmarkt en oneerlijke concurrentie te bestrijden. Insteek is het verbeteren van de naleving in bedrijfstakken waar werkgevers de Wav, de WML en de Waadi meer dan gemiddeld overtreden. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen bedrijfstakgerichte aandachtsgebieden, interventieteams en overstijgende thema’s.
Voor het bestrijden van schijnconstructies is in 2014 een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar. Dat betekent concreet dat er in 2014 vijftien extra inspecteurs worden ingezet. Verder werkt de Inspectie aan verbetering van de handhaving door middel van informatie-uitwisseling en samenwerking.
Daartentegen neemt het geraamde aantal inspecties en onderzoeken op het gebied van arbeidsomstandigheden de komende tijd verder af: van 18.218 in 2013 tot 17.500 in 2014. Dat geldt ook voor het geraamde aantal inspecties en onderzoeken binnen bedrijven die vallen onder het besluit risico’s en zware ongevallen: 448 in 2013 respectievelijk 445 in 2014.

bron: pw gids

Read 11518 times
Arboogerd

Arboogerd gelooft dat mensen werken nodig heeft om te kunnen bijdragen aan de maatschappij en om eigen conditie te behouden. Wij denken dat mensen beter in hun vel zitten als ze blijven werken. Soms met een (tijdelijke) aanpassing aan werkplek, werkgedrag en functie.

www.arboogerd.nl
Login to post comments

Nieuws