Laatste human factors en ergonomie nieuws

Slechts een derde van alle organisatie voldoen in 2018 aan de vier belangrije verplichtingen rond arbozorg. Dit blijkt uit het rapport Arbo in Bedrijf 2018 dat Inspectie SZW onlangs publiceerde. Dit is niet voldoende voor de overheid. de boete voor het niet voldoen aan de RI&E verplichting is daarom verhoogd Read More
Het inrichten en financieren van een thuiswerkplek kunnen een behoorlijke uitdaging zijn. Speciaal voor Arbeidsveiligheid van Kerckebosch heb ik een artikel geschreven en een tool gemaakt om op vlotte wijze tot een gedegen thuiswerkplek te komen. De tool: https://www.arbeidsveiligheid.net/tools/checklist-thuiswerken-zakelijk-financieel-goed-geregeld Het artikel : https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/zo-richt-je-thuis-de-werkplek   Read More
Steeds meer mensen werken niet meer puur op kantoor. Thuis werken wordt steeds populairder. maar ook wordt er meer op andere plaatsen gewerkt. De arbowet heeft zich hierop aangepast. Werk je meer dan twee uur achtereen op een andere werkplek dan moet deze werkplek voldoende zijn ingericht om klachten te Read More
Eindelijk is de verbeterde checklist voor beeldschermwerk er. TNO biedt de nieuwe checklist aan om zo meer aan te sluiten bij het huidige gebruik op kantoor. Naast het inventariseren van de stoel, het beeldscherm en andere werkplek items op kantoor wordt er dieper in gegaan op de nieuwe risico's op Read More
Nachtarbeid kan nu veiliger door het gebruik van lichtbehandeling. Werken in de nachtelijke uren kan veiliger als werknemers een specifieke behandeling met licht krijgen. De Amerikaanse lucht- en ruimtevaartorganisatie NASA had de primeur met deze behandeling. Inmiddels wordt deze ook toegepast in de offshore. Wie tijdens de nacht werkt, ondervindt Read More
  • Inspectie verhoogd boete voor het niet voldoen aan de RI&E verplichting
  • Checklist Thuiswerken zakelijk & financieel goed geregeld
  • Nieuw artikel thuiswerkplek inrichten
  • Verbeterde checklist voor kantoorwerk
  • Nachtarbeid nu veiliger met de Night fit methode

Artikelen Arbo onderwerpen en tools

maandag, 30 september 2013 12:58

Ook langdurig hoog ziekteverzuim voor rekening en risico werkgever

Written by

Casus langdurig verzuim, uitspraak rechter langdurig verzuim voor kosten en risico werkgever

Het verzuimpercentage van een logistiek medewerker lag reeds tien jaar ruim boven het gemiddelde bij werkgever. De recente ziektepercentages betroffen maar liefst 36% (2011, 40% (2012) en 26% (2013). De oorzaak van de uitval was steeds verschillend. Voor de werkgever was de maat vol en zij verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Er waren in de loop van de jaren verschillende oorzaken aangegeven voor verzuim. Zo was er onder meer sprake van rugklachten, was de logistiek medewerker meermaals behandeld aan wondroos, had hij een maagverkleining en gastric bypass ondergaan vanwege zijn extreme overgewicht, was zijn blindedarm verwijderd, had hij oogproblemen, heupklachten en hielspoor.

Geen kleine en kwetsbare onderneming

De kantonrechter stelde allereerst vast dat er inderdaad sprake was van frequent ziekteverzuim. Partijen hadden er alles aan hadden gedaan om het ziekteverzuim terug te dringen tot een normaal niveau, maar dit had niet tot het gewenste resultaat geleid.

De kantonrechter stelde voorop dat als uitgangspunt heeft te gelden dat ziekteverzuim van een werknemer voor rekening en risico van de werkgever komt. Ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens frequent ziekteverzuim is enkel mogelijk indien het ziekteverzuim zodanig ingrijpende gevolgen heeft voor het productie- en bedrijfsproces dat de instandhouding van de arbeidsovereenkomst niet meer van de werkgever gevergd zou kunnen worden.

In het onderhavige geval stelde de kantonrechter vast dat de werkgever beschikte over een groot aantal uitzend- en oproepkrachten, die de werkzaamheden van de logistiek medewerker bij verzuim konden overnemen. Bovendien gold dat ook de vaste distributiemedewerkers met enige regelmaat op andere afdelingen werden ingezet. Hoewel de kantonrechter inzag dat het ziekteverzuim van de logistiek medewerker financieel en organisatorisch gezien nadelige gevolgen had voor de werkgever, waren deze niet van zodanige aard dat zij tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst konden leiden. Het verzoek van de werkgever werd dan ook afgewezen.

Tip

Onder uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk om tot de ontbinding van een arbeidsovereenkomst te komen, wegens frequent ziekteverzuim. Er dient dan te worden voldaan aan de navolgende voorwaarden:

  1. er moet sprake zijn van regelmatig ziekteverzuim;
  2. partijen moeten er redelijkerwijs alles aan hebben gedaan om dit ziekteverzuim terug te dringen;
  3. dit ziekteverzuim moet dusdanig verstorend werken op het arbeidsproces of onevenredig zwaar drukken op de andere werknemers dat het van de werkgever in redelijkheid niet verlangd kan worden de arbeidsrelatie voort te zetten;
  4. naar verwachting zal de werknemer niet binnen 26 weken hersteld zijn en
  5. het is redelijkerwijs niet mogelijk de werknemer te herplaatsen in een aangepaste of andere passende functie binnen de organisatie.

Aanpak

Het is belangrijk dat er van te voren duidelijke afspraken met elkaar worden gemaakt hoe om te gaan met het wel of niet kunnen werken. Heldere afspraken wie de medewerker zal bereiken bij het bespreken van de ontstane beperkingen om het werk deels, anders of zelfs niet te kunnen uitvoeren. Soms wordt verzuim ingezet terwijl dit mogelijk niet de beste oplossing is. Zo kan u als bedrijf een taxi regelen als het vervoer van en naar werk toe een probleem vormt. Dit is goedkoper dan de verzuimdag betalen. Wanneer het u als werkgever niet duidelijk is waarom iemand een belmmering ervaart om te komen werken, kunt u ook geen praktische oplossingen bieden. Dus maak bespreekbaar wat er aan de hand is en ga samen voor de meest optimale aanpak. 

 

Bron:alles over HR.nl

 

 
Read 10871 times
Arboogerd

Arboogerd gelooft dat mensen werken nodig heeft om te kunnen bijdragen aan de maatschappij en om eigen conditie te behouden. Wij denken dat mensen beter in hun vel zitten als ze blijven werken. Soms met een (tijdelijke) aanpassing aan werkplek, werkgedrag en functie.

www.arboogerd.nl
Login to post comments

Nieuws